Privacyverklaring Beterggz
Beterggz online specialistische geestelijke gezondheidszorg

Inleiding

Novalux Telemedicine B.V., handelend onder de naam Beterggz, vindt het belangrijk dat op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Op deze website en voor de uitoefening van de diensten van Beterggz worden persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten ten aanzien van de dienstverlening van Beterggz en het gebruik van deze website www.beterggz.nl. De meeste verwerkingen zijn het vastleggen, verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, opvragen, verstrekken, gebruiken, wisselen dan wel vernietigen van gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

Beterggz verwerkt gegevens over personen. Het gaat dan met name om gegevens die betrekking hebben op: 

 1. personen die cliënt/patiënt zijn van behandelaren van Beterggz;
 2. behandelaren met wie Beterggz een overeenkomst van opdracht heeft;
 3. personen van wie Beterggz producten of diensten afneemt;
 4. derden, zoals betrokkenen van cliënten/patiënten, maar van wie de gegevens wel worden opgenomen in cliënt/patiëntdossiers. 

In deze privacyverklaring zal Beterggz onder andere toelichten (i) welke persoonsgegevens worden verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt en op basis van welke grondslag, (iii) welke rechten uitgeoefend kunnen worden en (iv) met wie u contact kunt opnemen over deze privacyverklaring en de manier waarop Beterggz persoonsgegevens verwerkt.

1. Identiteit Beterggz

Novalux Telemedicine B.V., mede handelend onder de naam Beterggz, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Beterggz is gevestigd aan de Herengracht 449A te (1017 BR) Amsterdam en bereikbaar op 088-123 56 00 en/of op info@beterggz.nl.

 2. Wat zijn persoonsgegevens

De AVG omschrijft persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. De vaststelling van de identiteit van personen vindt doorgaans plaats aan de hand van de naam, het adres en bijvoorbeeld een geboortedatum. Maar een persoon kan ook worden geïdentificeerd aan de hand van elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon. De combinatie van deze gegevens kan leiden tot gegevens die betrekking hebben op een persoon.

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Beterggz

a. Van cliënten/patiënten verwerkt Beterggz de navolgende gegevens:

 • contactgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geslacht, identiteitsbewijs, bankrekeningnummer;
 • gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn, waaronder medische gegevens;
 • financiële gegevens;
 • overige gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van geldende wet- en regelgeving;
 • technische gegevens die verband houden met de behandeling, waaronder (i) het tijdstip van de afspraak, (ii) welk apparaat, IP-adres en besturingssysteem wordt gebruikt en,
 • technische gegevens die verband houden het bezoek aan de website van Beterggz, zoals cookies;

 b. Van behandelaren verwerkt Beterggz de navolgende gegevens:

 • contactgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geslacht, identiteitsbewijs, bankrekeningnummer;
 • verklaring van goed gedrag;
 • curriculum vitae;
 • overige gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van geldende wet- en regelgeving;

c. Van personen van wie Beterggz producten of diensten afneemt, verwerkt Beterggz de navolgende gegevens:

 • contactgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadressen en overige gegevens die voor de communicatie van belang zijn;
 • overige gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van geldende wet- en regelgeving;

d. Van derden verwerkt Beterggz de navolgende gegevens:

 • contactgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadressen en overige gegevens die voor de communicatie van belang zijn;
 • gegevens die verband houden met het bezoek aan de website van Beterggz, zoals cookies;
 • overige gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van geldende wet- en regelgeving;
 • gegevens die door cliënten/patiënten of andere derden worden verstrekt of die uit voor publiek toegankelijke bronnen worden verkregen in het kader van de behandeling.

 4. Voor welke doeleinden en op grond waarvan verwerkt Beterggz uw persoonsgegevens

Beterggz zal alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor een aantal doeleinden en voor zover daar een rechtsgrond voor bestaat:

a. De verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van (geestelijke) gezondheidszorg:

De persoonsgegevens (onder 3 sub a van deze privacyverklaring) die door Beterggz worden verwerkt en verzameld, zijn nodig indien patiënten/cliënten een behandelovereenkomst aangaan met de – in opdracht van Beterggz werkzame – behandelaren. Zo zal Beterggz u, als patiënt/client, moeten kunnen identificeren en controleren of u zorg kunt ontvangen.

Daartoe zal Beterggz onder meer medische gegevens verwerken. De AVG bepaalt dat medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn. Ook in het kader van het leveren van zorg aan patiënten/cliënten, is het van belang dat – in het kader van de behandelovereenkomst – medische gegevens worden verzameld en verwerkt.

De grondslag van deze verwerking is artikel 6 lid 1, sub b AVG in samenhang met artikel 9 lid 1 en 2, sub h AVG en in samenhang met artikel 30 lid 3 UAVG. Uiteraard heeft Beterggz technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat medische gegevens ook beschermd blijven. Zo zijn de behandelaren van Beterggz onderworpen aan een medisch beroepsgeheim. Daarnaast heeft Beterggz haar ICT-beheer uitbesteed aan NedVice B.V. (https://www.nedvice.nl/), dit om de technische bescherming van persoonsgegevens zoveel als mogelijk te waarborgen.

b. Verwerking die noodzakelijk is voor communicatie:

Persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt om te communiceren met het oog op verlenen van (geestelijke) gezondheidszorg. De grondslag van deze verwerking vormt de behandelovereenkomst. Zie ook hiervoor, onder a.

c. Verwerking voor verrichting van marketing

Persoonsgegevens (onder 3 sub a tot en met d van deze privacyverklaring) kunnen ook worden verzameld en verwerkt ten behoeve van marketing.

Het doel van deze verwerking is om te kunnen informeren over de diensten van Beterggz via e-mail. Daarnaast zal Beterggz nieuwsbrieven kunnen versturen voor marketing.

Beterggz verzamelt in dit kader ook data die voortkomen uit cookies. Voor meer informatie over cookies die door Beterggz worden gebruikt, kunt u ook het cookiebeleid raadplegen dat deel uitmaakt van deze privacyverklaring.

De grondslag van deze verwerking voor verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is gelegen in het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) en de toestemming die aan Beterggz gegevens is (artikel 6 lid 1 sub a AVG). De grondslag voor verwerking van cookies is gelegen in de toestemming die u heeft gegeven voorafgaand of tijdens het bezoek aan de website van Beterggz (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

U heeft het recht om de door u gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken.

d. Verwerking die noodzakelijk is voor het beoordelen en verbeteren van gezondheidszorg en de door Beterggz aangeboden diensten

Voor Beterggz is het van groot belang dat de door haar aangeboden diensten goed functioneren. Persoonsgegevens van patiënten/cliënten kunnen dan ook gebruikt worden om (i) de beschikbaarheid van behandelaren, (ii) videodiensten en (iii) de gebruikerservaring te verbeteren, alsmede om (iv) technische storingen op te kunnen lossen.

Beterggz heeft bij de verwerking in het kader van de beoordeling en verbetering van gezondheidszorg en de door har aangeboden diensten een redelijk belang. De verwerking geschied dus op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Indien en voor zover ook medische gegevens worden verwerkt, dan zal Beterggz daar uw toestemming voor vragen. De verwerking van medische gegevens in dit kader geschied dan ook op grond van artikel 9 lid 2 sub a AVG.

5. Minderjarigen

Beterggz verzamelt en verwerkt in de regel alleen persoonsgegevens van meerderjarigen. Indien ook persoonsgegevens van minderjarigen worden verzameld en verwerkt, dan zal Beterggz daar alleen toe overgaan, indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Verwerkers en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In enkele gevallen zal Beterggz derden inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens wordt in dat geval verwerkt op instructie van Beterggz.

Beterggz zal persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen.

Het kan voorkomen dat Beterggz persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waarbij niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens geldt. Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, waar niet hetzelfde beschermingsniveau geldt als binnen de EER, dan zal Beterggz zich inspannen om maatregelen te treffen, zodat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens en medische gegevens kunnen gedeeld worden met verwijzers van patiënten/cliënten. Deze verwerking is noodzakelijk in het kader van de uitoefening van de behandelovereenkomst.

In geen enkel geval zal Beterggz persoonsgegevens vertrekken aan derden, zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

7. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de browser naar uw apparaat worden verstuurd. Bij uw volgende bezoek wordt het tekstbestand weer naar Beterggz teruggestuurd. Op deze manier kan het surfgedrag van de bezoekers van deze website worden bijgehouden en herkend. Beterggz maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst die Beterggz inzicht biedt in gebruiksstatistieken, waaronder het aantal verschillende bezoekers, welke pagina’s worden bezocht en wat de gemiddelde duur is van een bezoek. Beterggz heeft een verwerkersovereenkomst met Google, waarmee zeker is dat persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, alleen worden gebruikt om Beterggz inzicht te bieden in de manier waarop deze website wordt gebruikt.

8. Bewaartermijn

De persoonsgegevens die door Beterggz worden verwerkt, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. In elk geval hanteert Beterggz de navolgende bewaartermijnen voor de volgende (persoons)gegevens

a. Administratieve gegevens

Betaalgegevens en andere administratieve gegevens zullen worden bewaard voor een termijn van 7 jaar nadat het (medisch) dossier door de behandelaar is gesloten.

b. Cookies

Beterggz zal de gegevens van cookies enkel verzamelen en verwerken indien daar toestemming voor gegeven is. De toestemming kunt u weer intrekken. Cookies kunt u ook van uw computer of andere apparaten verwijderen. Daarnaast worden cookies automatisch verwijderd, wanneer deze komen te vervallen.

c. Medische gegevens

Van patiënten/cliënten worden medische gegevens, die zijn verzameld en verwerkt in het kader van de uitoefening van de behandelovereenkomst, zullen worden bewaard voor de duur van 20 jaar.

9. Uw rechten

De AVG kent betrokkenen de navolgende rechten toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:

a. het recht om van Beterggz uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hen betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens;
b. rectificatie van persoonsgegevens;
c. verwijdering van persoonsgegevens;
d. bezwaar tegen de verwerking of om beperking van de verwerking;
e. het recht om toestemming in te trekken;
f. dataportabiliteit, en
g. het recht om beklag te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Beterggz de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.

Als u vragen heeft over uw rechten, neem dan vooral contact op. Beterggz is te bereiken per e-mail via 6. info@beterggz.nl of per post: Beterggz, Herengracht 449A, 1017 BR Amsterdam. Let wel, Beterggz zal uw verzoek die verband houdt met de aan u toekomende rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit zijn geen absolute rechten en deze rechten zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing. Daar komt bij dat de toepasselijke regelgeving ook uitzonderingen kent. Zo zullen medische gegevens, die in het kader van de behandelovereenkomst zijn verzameld en verwerkt, worden bewaard voor de duur van 20 jaar. Op grond van artikel 7:455 lid 1 BW heeft de patiënt/client het recht om te verzoeken dat medische gegevens worden verwijderd. Dit verzoek wordt behandeld als een verzoek tot verwijdering op de voet van artikel 17 AVG. Uitzonderingen op een verwijderingsverzoek zijn opgenomen in artikel 7:455 lid 2 BW. Als Beterggz uw verzoekt niet inwilligt, zal worden gemotiveerd waarom.

10. Beveiliging van persoonsgegevens

Beterggz heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter waarborging van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten onder meer:

a. de servers zijn beveiligd;
b. de computers waarmee zowel medewerkers van Beterggz als de behandelaren werken, zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
c. Berichten die medische gegevens bevatten zullen versleuteld worden verzonden;
d. de behandelaren van Beterggz zijn onderworpen aan een beroepsgeheim;
e. de behandelaren en medewerkers van Beterggz hebben zich (contractueel) verbonden tot geheimhouding.
Indien onverhoopt (ondanks de getroffen maatregelen ter waarborging van uw persoonsgegevens) een datalek (te weten: een ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens gegevens) plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, dan zal Beterggz binnen 24 uur (i) onderzoek instellen naar de aard en de omvang van de datalek, zal Beterggz (ii) maatregelen treffen ter beperking en voorkoming van schade, alsmede zal Beterggz een inschatting maken van het mogelijke risico dat het datalek oplevert en zal Beterggz (iii) bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In dat geval zal Beterggz binnen 72 uur nadat het datalek is ontdekt, melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop Beterggz met uw persoonsgegevens omgaat, aarzel dan niet om contact op te nemen. Beterggz is te bereiken per e-mail via info@beterggz.nl of per post: Beterggz, Herengracht 449A, 1017 BR Amsterdam. U heeft uiteraard ook het recht om een klacht in te stellen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

12. Wijziging privacyverklaring

Beterggz zet zich voortdurend in om haar dienstverlening te verbeteren. Voor Beterggz is dus van belang dat deze privacyverklaring blijft voldoen aan wet- en regelgeving. Als deze privacyverklaring verandert, dan zal Beterggz u daarvoor op de hoogte brengen via deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2022.

Download de Privacyverklaring

klik op de pdf icoon om de privacyverklaring te downloaden