wil je ons
bellen of mailen

Professioneel statuut beter ggz
Hulp bij psychische symptomen Beterggz.nl

Met dit professioneel statuut krijgt u inzicht in de kernwaarden, de innovatieve missie en visie van Beter ggz. Tevens krijgt u een goed beeld van de wijze waarop wij de behandelingen en diagnoses organiseren, de snelgroeiende organisatie aansturen, besturen en werken aan de continue kennisvermeerdering van onze behandelaren. 

Het professioneel statuut beschrijft vanuit welke missie, visie en kernwaarden de professionals van BETERGGZ de geestelijke gezondheidszorg verlenen. Beterggz doet alle diagnostiek en behandelingen via Online Video Meetings and Calls en beveiligde chat ondersteund door eHealth. 

Daardoor is de bedrijfsvoering van BETERGGZ daar volledig op afgesteld. Dankzij de digitale techniek van Beterggz zijn de doorlooptijden van een behandeltraject sterk verminderd 

In het document worden de wettelijke kaders vermeldt waarbinnen de professionals van Beterggz werken. We beschrijven de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals en zien erop toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt ter bescherming van de cliënt en voor de bevordering van psychisch herstel. 

Bij Beterggz werken we naar een moderne, transparante, solide organisatiestructuur waarin ruimte is voor behandelaren om zich te ontwikkelen en om talenten te benutten. Daarbij willen we voldoende recht doen aan de eigen professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener en benadrukken dat voor een goede samenwerking vooral professionaliteit en collegialiteit belangrijke onderdelen zijn. Echte samenwerking komt op natuurlijke wijze tot stand in het team, wordt dan organisch en stijgt boven alle richtlijnen, protocollen en statuten uit. Daarbij staat respect voor ieders bijdrage centraal. Het professioneel statuut vormt immers niet de kern van de samenwerking, maar slechts het kader. 

Een patiënt is iemand aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend. De patiënt is een zorgbehoevende en krijgt zorg van de zorgverlener. Een patiënt is iemand met een zelfzorgtekort. De patiënt kan een ziekte, aandoening of letsel hebben. Omdat het in het kwaliteitsstatuut voornamelijk over behandelinhoud en organisatie gaat heeft Beterggz besloten om in het kwaliteitsstatuur het woord patiënt te gebruiken. 

Omdat het in het professioneel statuut het niet direct gaat over de persoon die zorg of een behandeling ontvangt maar over verantwoordelijkheidstoedeling en organisatie van de zorg en het niet gaat over medische ingrepen/ psychiatrische handelingen spreken we in het professioneel statuut van cliënt. 

Omdat de wet- en regelgeving, evenals Beterggz, voortdurend in ontwikkeling en beweging zijn, evalueren we dit professioneel statuut regelmatig in directiereviews. De directie/ Raad van Bestuur zal hiervoor jaarlijks het initiatief nemen en de bevindingen van de evaluatie rapporteren aan de Raad van Toezicht. 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding 
2. Doelstelling 
3. Organisatie en vertrekpunt 
4. Definities 
5. Juridische kaders 
6. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen 
7. Escalatieprocedure
8. Specifieke bepalingen 

1. Inleiding 
Beterggz is een innoverende, efficiënte en volledig online werkende Specialistische GGZ instelling met een WTZa vergunning. Beterggz behandelt volwassenen met psychiatrische problemen en klachten in zowel de Basis als Specialistische ambulante GGZ uitsluitend door beeldbellen/videogesprekken, ondersteund door EHealth. Een psycholoog, arts of psychiater online spreken is veel flexibeler dan een afspraak in een praktijk. Dankzij de digitale techniek van Beterggz zijn er geen wachttijden. 

Beterggz is een SGGZ-instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg en die zich met name richt op cliënten met klachten binnen alle diagnosen van de DSM 5. Ook cliënten met complexe problematiek worden bij Beterggz in behandeling genomen. Cliënten die verkeren in een levensbedreigende crisis kunnen niet bij ons terecht. Dit geldt ook voor cliënten met een actieve opiaatverslaving en cliënten met psychotische stoornissen die nog niet goed zijn gestabiliseerd. 

Voor alle DSM 5 psychiatrische ziektebeelden (of een combinatie van deze ziektebeelden) kunnen cliënten bij Beterggz worden behandeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om stoornissen bij volwassenen met angst-, dwang-, en stress-gerelateerde stoornissen, trauma gerelateerde stoornissen, depressieve stoornissen, somatoforme stoornissen, niet aangeboren hersenletsel, autismespectrumstoornissen aandachtstekortstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Cliënten met trekken van een persoonlijkheidsstoornis kunnen ook terecht voor een behandeling bij Beterggz en dit geldt ook voor verslavingsproblematiek. 

Het professioneel statuut geeft een raamwerk aan waarbinnen de zorg bij Beterggz wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgprofessionals en behandelaren. Dit raamwerk is noodzakelijk om efficiënte, kwalitatieve en verantwoorde specialistische geestelijk gezondheidszorg te leveren. Binnen dit raamwerk is er ruimte voor autonomie van de professionals. Beterggz vindt het belangrijk dat al haar behandelaren en specialisten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken vanuit intrinsieke motivatie. Van de artsen, psychiaters, psychotherapeuten en (GZ-)psychologen verwacht Beterggz dat zij de kaders van het werk/ specialisme kennen maar ook dat zij de mogelijkheden én grenzen van hun eigen handelen onderkennen. 

2. Doelstelling
Met het professioneel statuut van Beterggz maken wij inzichtelijk dat onze SGGZ Instelling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) waarin zorgaanbieders verplicht zijn om te voorzien in een kwaliteitsstatuut met een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling om daarmee verantwoorde zorg bieden. De verantwoordelijkheidstoedelingen die binnen Beterggz worden gehanteerd zijn door het Ministerie van VWS getoetst en akkoord bevonden. 

Beterggz wil met dit professioneel statuut duidelijk maken wat de missie is van de organisatie, hoe zij de doelstellingen kan waarmaken en vanuit welke kernwaarden we vertrekken. Het professioneel statuut geeft tevens de wettelijke kaders en eisen aan waarbinnen Beterggz verwacht wordt zorg te verlenen. 

3. Organisatie en vertrekpunt 

Missie 
Beterggz is een geestelijke gezondheidszorg instelling die uitsluitend via beeldbellen/videogesprekken zorg biedt binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Daarmee is Beterggz een telemedicine bedrijf pur sang. We bieden effectieve, volwaardige en complete ambulante SGGZ-behandeltrajecten. Beterggz behandelt patiënten online wanneer het hen uitkomt en wanneer de hulp noodzakelijk is. Na een verwijzing van de huisarts kan de patiënt direct bij Beterggz terecht. Hierdoor is de kans op verslechtering gedurende een (lange) wachttijd veel kleiner en de kans op een vlot en goed herstel veel groter. Missie: Snel beter. De missie van Beterggz is het leveren van moderne, up-to-date specialistische geestelijke gezondheidszorg met een daarbij aansluitend vooral digitaal of op indicatie blended zorgaanbod dat afgestemd is op de zorg die mensen in staat stelt zoveel mogelijk zelfstandig en in hun eigen leefomgeving te functioneren (personalized psychiatry). Daartoe is een andere manier van denken noodzakelijk dan die nu gebruikelijk is binnen grote instellingen. Wij zijn zorgzaam en onze behandelingen zijn op en rondom de persoon gericht. Niet de ziekte, diagnose of aandoening staat centraal maar het functioneren, de veerkracht en vooral de eigen regie van de persoon. Niet het bestaande aanbod aan zorg, beroepen en opleidingen is uitgangspunt, maar de vraag naar zorg. Daarbij ligt de focus op wat moet en niet op wat allemaal kan. De zorg wordt geleverd door BIG geregistreerde professionals, zoals: artsen, psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen. Onze Masterpsychologen beschikken allen over een LOGO-verklaring. Wij zijn snel, adequaat, kundig en oplossingsgericht waarbij we ons steeds blijven richten op nieuwe ontwikkelingen en onze zorg snel aanpassen en actualiseren om in te kunnen spelen op veranderingen in de benodigde zorg. 

Visie
Beterggz is een erkende instelling voor Specialistische geestelijke gezondheidszorg die de wachtlijsten in de GGZ wil bestrijden. Het lang moeten wachten verergert de klachten van patiënten met een psychiatrische aandoening. Daarnaast blijft er persoonlijke aandacht voor de patiënt door behandelingen aan te bieden in gespecialiseerde teams waar ruimte is voor overleg en er tijd is voor persoonlijke ontwikkeling en innovatie van het behandelaanbod. In onze visie staat het functioneren van mensen centraal en levert onze geestelijke gezondheidszorg een bijdrage aan het bevorderen daarvan. Onze visie op functioneren is 

erop gericht dat zieke mensen in staat zijn om zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze willen leiden en met hun ziekte om kunnen leren gaan. Het gaat hier om lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren. Daarbij is het van belang dat mensen zoveel mogelijk kunnen profiteren van het gemak om “thuis” behandeld te worden. Mensen hoeven niet naar een locatie te reizen. Onze zorg sluit aan bij wat voor iemand persoonlijk belangrijk is om te kunnen functioneren in het dagelijks leven, én dat betreffen ook interventies op collectief niveau, bijvoorbeeld gericht op de leefomgeving. De professionals van Beterggz maken deel uit van een divers samengesteld team dat multidisciplinair samenwerkt. Mensen die door ons behandeld worden, maken deel uit van dit team en voeren - indien mogelijk - zelf de regie over de zorg. Onze professionals leveren natuurlijk maatwerk aan mensen die bij ons in zorg zijn. Wij doen dit samen met elkaar en met al diens betrokkenen en naasten, waarbij de behandeling (zoveel mogelijk) online wordt gegeven. 

Kernwaarden 
Snelheid, aandacht, autonomie, acceptatie, innovatie, vertrouwen, efficiëntie, veilig, rust, enthousiasme, flexibiliteit, ontwikkelen, vernieuwen, openheid, direct. 

1. Zelfregie van mensen die bij ons worden behandeld.
Wij werken vanuit de idee dat mensen de regie voeren over het eigen herstelproces. Elke stap wordt dan ook met mensen die worden behandeld besproken zodat iemand daar eigen keuzes in kan maken. 

2. Wij zijn goed in wat we doen: kundig en eerlijk 
Kwalitatief hoogstaande zorg, dat is wat we leveren. Wij verbinden daar ook de bereikbaarheid van de zorg aan door zorg naar de mensen te brengen die dat nodig hebben. 

3. Flexibiliteit: altijd en overal, 24/7 bereikbaar 
We geven behandeling buiten kantooruren en in het weekend en dat is een voordeel voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Daarnaast zijn we 24/7 bereikbaar. 

4. Deelname aan de samenleving 
Voor veel mensen met geestelijke problematiek is dit niet het enige probleem. Vaak is er ook sprake van andere problematiek die de geestelijke problematiek negatief beïnvloedt, zodat deelname aan de samenleving niet of moeilijk mogelijk is. Wij verrichten uitstekende diagnostiek en geven een adequate en zorgzame behandeling. Wij willen mensen helpen de goede zorg te leveren die hen in staat stelt om weer volwaardig of zoveel mogelijk deel te nemen aan de samenleving. 

5. Culturele diversiteit: van en voor iedereen 
Wij zijn in staat om behandelingen te geven in het Pools, Turks en Spaans. Wij zullen ons inspannen om behandelingen en zorg te geven in meerdere talen. Ook vinden wij het belangrijk om met zoveel mogelijk hulpverleners in ons team te werken die een diverse achtergrond hebben. Zo blijkt dat een organisatie met een divers personeelsbestand een bredere groep klanten aanspreekt. En onderzoek toont aan dat diversiteit kan leiden tot meer innovatie en verhoogde flexibiliteit. 

6. Wij zijn snel en adequaat, wij hebben geen wachtlijsten 
Uit onderzoek is gebleken dat lang op een wachtlijst staan bij een GGZ-instelling ziekmakend werkt en de participatie in de maatschappij sterk verminderd. In dat kader vinden wij het zeer belangrijk dat wij geen wachtlijsten hebben, ruimschoots binnen de Treeknormen werken en dat mensen snel, effectief, adequaat en zorgzaam worden behandeld. Wij werken er actief aan om onze behandelcapaciteit steeds meer uit te blijven breiden, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven werken zonder wachtlijst. 

4. Definities 

Professional 
De hulpverlener die beroepsmatig diagnostiek, begeleiding of behandeling aan een cliënt verleent en die een overeenkomst tot opdracht heeft met Beterggz heeft. Bij Beterggz worden de werkzaamheden van de behandelaar uitgeoefend in de functie van indicerend of coördinerend regiebehandelaar en in de functie medebehandelaar (artsen en masterpsycholgen met LOGO- verklaring. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van het gehele zorgproces. De medebehandelaar is de collega- hulpverlener die zelfstandig - ondanks de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar - uitvoering kan geven aan (delen van) de behandeling zoals die in het behandelplan is opgenomen. Voor de functie professional wordt in dit statuut ook de termen zorgverleners, specialisten en/ of behandelaren gebruikt. 

Regiebehandelaar 
Dit is de zorgverlener die volgens de wet BIG bevoegd is een diagnose en de indicatie te stellen, evenals het behandelplan vast te stellen. Wie regiebehandelaar kan zijn verschilt voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ en kan in de tijd wisselen. Regiebehandelaars kunnen die functie vervullen voor het specifieke gebied waarvoor ze zijn opgeleid. Voor de functie van (regie)behandelaar wordt in dit statuut ook de termen professionals, specialisten en/ of behandelaren gebruikt. 

Patiënt 
Een persoon die een behandelovereenkomst heeft met (de (regie) behandelaren van) Beterggz en/ of een persoon die aan de zorg van Beterggz is toevertrouwd en op grond van de hulpvraag door de behandelaar/ professional wordt begeleid en/of wordt behandeld. 

(GGZ-)Instelling 
Wordt gevormd door de organisatie Beterggz, waarvoor de professionals hoofdzakelijk werkzaam zijn als ZZP’er en die de zorg verleent als bedoeld in dit professioneel statuut. 

Directie/ Raad van Bestuur 
Wordt gevormd door personen die zijn belast met de algehele leiding van Beterggz, verder ook de Directie genoemd. 

Wet toelating zorginstellingen (WTZa) 
Deze wet regelt dat alleen toegelaten GGZ aanbieders erkend en bevoegd zijn medische zorg te bieden. Hiertoe moet GGZ-aanbieder zich houden aan een groot aantal Organisatorische en kwaliteitseisen. Daarnaast is de uitvoering van zorg, afhankelijk van het specialisme, mogelijk als zelfstandig gevestigd GGZ aanbieder. In dit laatste geval is de Professionele verantwoordelijkheid direct geregeld via de beroepsregistratie. 

Professionele autonomie
Het handelen zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke kaders, de kaders van BETERGGZ en de professionele standaard. Dit betekent ook dat de behandelaar zich houdt aan de door de beroepsverenigingen gestelde normen, GGZ richtlijnen en zorgstandaarden, maar indien gemotiveerd en in overleg met de cliënt, zou mogen afwijken. 

Verlenen van zorg, verrichten van diagnostiek en het uitvoeren van behandelingen 
Het geheel van activiteiten in het kader van onderzoek, preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waaronder het toepassen van methodische multidisciplinaire en specialistische deskundigheid met als doel geestelijke gezondheidsproblemen en psychiatrische stoornissen te voorkomen, het streven naar herstel, (zoveel mogelijk) opheffen van belemmeringen en het binnen de gegeven beperkingen zoveel mogelijk autonoom functioneren. 

Behandeling 
Het geheel van voornoemde activiteiten in het kader van de (individuele) diagnostiek, therapie en behandeling van psychiatrische en ernstige psychologische problemen, stoornissen en ziekten. 

Behandelovereenkomst 
De overeenkomst tussen Beterggz en patiënt waarop wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing is. 

Zorgplan/ Behandelplan 
Het met de patiënt afgesproken individuele behandelplan dat conform de wettelijke eisen beschrijft welk behandelaanbod de patiënt nodig heeft naar aanleiding van de hulpvraag van de patiënt. Het behandelplan wordt opgesteld door de regiebehandelaar, de cliënt en de medebehandelaar. 

Geneesheer-directeur (ook genoemd eerste geneeskundige) 
Dit is de psychiater. Deze kan taken mandateren en/of delegeren 

5. Juridische kaders 
In de specialistische geestelijke gezondheidszorg zijn er wettelijke kaders waarbinnen GGZ-instellingen en professionals moeten opereren en waaraan zij zich moeten houden. Deze wetten leggen verantwoordelijkheden bij de instelling, het bestuur van de instelling en de verschillende zorgprofessionals en zien erop toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt om de patiënt te beschermen. 

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders, GGZ-instellingen en ook solistisch werkende zorgverleners zoals ZZP’ers, hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen, te controleren en te verbeteren. De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg van erkend (BIG-geregistreerd) personeel en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. De processen van Beterggz zijn geheel ingericht op de Wkkgz. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
Beterggz is op grond van de WGBO, als instelling die de overeenkomst met de cliënt aangaat, aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt. De professional is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de kwalitatieve eisen als in de wet gesteld. 

De Wet WGBO stelt een aantal voorwaarden waaraan zorgverleners/ professionals en patiënten dienen te voldoen in een zorgtraject of behandeltraject:

• Professionals, specialisten en/ of behandelaren hebben een informatieplicht. Ze moeten de patiënt om toestemming vragen bij informatieverstrekking en dienen deze toestemming schriftelijk vast te leggen en te laten ondertekenen door de patiënt in de vorm van o.m. een machtiging. 
• Professionals, specialisten en/ of behandelaren van Beterggz zijn verplicht een dossier bij te houden. De patiënt heeft recht op inzage in het dossier en kan een kopie hiervan opvragen. Ook kan de patiënt verzoeken om het dossier te laten vernietigen. 
• Professionals, specialisten en/ of behandelaren zijn gebonden aan geheimhouding en dienen als een goed hulpverlener te handelen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, de geldende beroeps- en instellingscodes en met de professionele standaard. Zij dienen de rechten van de patiënt te waarborgen. 
De wet legt ook verplichtingen op jegens de patiënt: de patiënt dient zo goed mogelijk mee te werken aan de behandeling. 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 
De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en beoogt patiënten te beschermen tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. De wet geeft om die reden een aantal beroepen titelbescherming en regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de aan bepaalde beroepsgroepen voorbehouden handelingen. Voor de GGZ geldt deze wet voor artsen, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Bovendien regelt de Wet BIG voor deze beroepen de tuchtrechtspraak. 

Tuchtrecht 
De beroepsbeoefenaren als genoemd in artikel 3 en 14 van de wet BIG kunnen individueel tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun professioneel handelen en/of nalaten, welke aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid niet kan worden overgedragen. Maatregelen zijn gericht op het beperken of intrekken van de bevoegdheid van de beroepsbeoefenaar. Naast dit wettelijk tuchtrecht hebben beroepsverenigingen hun eigen tuchtrecht. 

Geen Wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening- Geen CAO 
De CAO GGZ en daarmee de wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening is niet van toepassing op de professionals/ behandelaren van Beterggz. Deze zijn allen zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Als zzp’er vallen de gecontracteerd personeel niet onder een CAO. Wat daarin is geregeld, is dus ook niet langer van toepassing op de overeenkomsten die Beterggz sluit. 

Concreet betekent dit dat wat in de CAO staat over bijvoorbeeld het beëindigen van overeenkomsten, het betalen van ORT en het afzeggen van diensten e.d. niet van toepassing is op overeenkomsten van opdracht. Beterggz hoeft dus naar zzp’ers toe de CAO niet na te komen. Dit betekent dus ook dat personeel geen recht heeft op doorbetaling bij ziekte en geen vakantiegeld ontvangt. Ook is er niet automatisch recht op vergoeding van reistijd en reiskosten. 

Wet Op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) 
De WOG bepaalt dat het voorschrijven van geneesmiddelen is voorbehouden aan artsen. Het leveren van geneesmiddelen is volgens de WOG voorbehouden aan apothekers. Toediening van geneesmiddelen behoort op zichzelf niet tot de voorbehouden handelingen volgens de wet BIG. 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 
In 1996 is er een wet aangenomen waarin medezeggenschap van cliënten binnen de zorg is vastgelegd. Het doel van deze wet is cliënten de mogelijkheid te geven invloed op de behandeling (in de ruimste zin van het woord) uit te kunnen oefenen. Om praktisch invulling te kunnen geven aan belangenbehartiging en medezeggenschap van cliënten binnen een zorginstelling zijn cliëntenraden in het leven geroepen. De instelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben en deze van de nodige middelen en informatie te voorzien, zodat deze raad haar werk goed kan uitvoeren. De cliëntenraad heeft adviesbevoegdheid bij beslissingen die het cliëntenbelang aangaan. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming, in werking getreden. De AVG regelt de bescherming van de privacy van personen. Daardoor dus ook van de patiënten van Beterggz. Deze privacybescherming staat separaat naast het medisch beroepsgeheim. 

6. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen 
Het is belangrijk om het organisatiemodel en de besturing van Beterggz te verduidelijken. We laten zien hoe de zorg georganiseerd is en wat de algemene en de specifieke verantwoordelijkheden zijn. De wetten in de gezondheidszorg leggen verantwoordelijkheden neer bij verschillende organen en personen binnen Beterggz. De verantwoordelijkheid is tweeledig: de verplichting om taken naar beste kunnen uit te voeren én de verplichting om over de uitvoering van de taken verantwoording af te leggen. Om te zorgen dat iemand taken naar behoren kan uitvoeren en verantwoordelijkheid kan dragen, dienen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds met elkaar in evenwicht te zijn. In navolgend overzicht is terug te vinden (in grote lijnen) hoe een en ander is geregeld binnen Beterggz. 

Algemeen 
Professionals met een BIG registratie hebben de bevoegdheid verkregen tot handelen binnen een welomschreven deskundigheidsgebied. Alle hulpverleners hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden. Beterggz zal dit stimuleren en faciliteren waar mogelijk. Beterggz organiseert ook interne trainingen en opleidingen om de deskundigheid van de behandelaren continu te verbeteren. 

De instelling 
Aan het organisatiemodel van Beterggz liggen heldere doelstellingen ten grondslag over een cliëntgerichte benadering en een dynamische, innoverende organisatie die in intensieve samenwerking optimale zorg verleent op een efficiënte wijze en zichzelf voortdurend vernieuwd. Van alle medewerkers vraagt onze organisatievorm taakvolwassenheid en een brede rolopvatting: eenieder heeft de verantwoordelijkheid om zich vanuit een integraal perspectief ondernemend op te stellen, de samenwerking in- en extern te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen. Er wordt – conform de missie, visie, organisatie filosofie, teamchartering en de zorgvisie van Beterggz – nadrukkelijk geappelleerd aan het zelfsturend vermogen van de medewerkers door de verantwoordelijkheden bij de professionals te leggen en door brede eigen keuzemogelijkheden die Beterggz haar professionals aan kan aanbieden. 

Beterggz wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de totale zorg die wordt verleend. Zij bestaat uit twee personen (Voorzitter Raad van Bestuur en een Lid Raad van Bestuur). De operationele leiding geschiedt onder verantwoordelijkheid van een Directeur Operations en een Directeur Legal Affairs en HRM die onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld hebben. Om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen is de Raad van Bestuur bevoegd en verplicht (organisatorische) richtlijnen en protocollen vast te stellen en aanwijzingen te geven die gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden. De zorg/ behandelinhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij de psychiaters die ook 1e geneeskundige taken hebben. 

De Raad van Bestuur 
De Directie van Beterggz zal de professionele autonomie van de professional ten aanzien van de zorgverlening aan de individuele cliënt respecteren en zich binnen de financiële, logistieke en technische mogelijkheden, inspannen om te bevorderen dat de professional goede zorg kan bieden en op een professionele wijze vorm en inhoud kan geven aan zijn professionele autonomie. 

De Raad van Bestuur heeft ook de rol van financieel- en behandelinhoudelijk controller, en houdt zicht op de samenhang tussen de financiële kaders en de zorginhoud. De Raad van Bestuur registreert en rapporteert aan de Raad van Toezicht zodat deze advies kan geven t.a.v. het beleid van Beterggz. 

De Raad van Bestuur verschaft de professional, binnen de mogelijkheden van Beterggz, de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, nodig voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen die Beterggz aanbiedt zullen op een zodanig peil worden gehouden dat het verlenen van goede zorg gewaarborgd blijft. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur van Beterggz het beleid uitvoert en de financiële middelen besteedt conform de gestelde doelen. De Raad van Toezicht, beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise en inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren. 

Directeur Operations 
De Directeur Operations is een ervaren manager met bewezen ervaring in een medische- en of zorgfunctie aangevuld met (zorg) management en/ of bestuurlijke ervaring op MBA-niveau. 

Eerste geneeskundige Geneesheer-Directeur 
De Eerste geneeskundige/ Geneesheer-Directeur is een ervaren BIG geregistreerde psychiater die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, veiligheid en de behandel/ zorginhoudelijke organisatie van Beterggz. De Eerste geneeskundige/ Geneesheer Directeur is het aanspreekpunt van de professionals en is verantwoordelijk voor organisatie van de GGZ. De Eerste geneeskundige/ Geneesheer Directeur kan worden geadviseerd en ondersteund door een GZ- Psycholoog, een psychotherapeut en/ of een klinisch psycholoog. Hij is bij afwezigheid van de professional door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg voor de cliënt. De professionals dragen hieraan bij door een zodanige – onderlinge – regeling van vakantie- en verlofdagen, dat de continuïteit van de zorg voor cliënten gewaarborgd is. In samenspraak met de Directeur Operations wordt afgesproken wie de waarnemend regiebehandelaar zal zijn in geval van ziekte, vakantie of onverwachte afwezigheid. Dit wordt ook aan de cliënt doorgegeven. Bij afwezigheid wordt de Manager Zorg vervangen door de plaatsvervangend Manager Zorg, welke eveneens een ervaren BIG geregistreerde psycholoog is. 

De professionals 
De professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener vloeit voort uit zijn opleiding en ervaring. De BIG geregistreerde hulpverleners handelen, evenals de overige hulpverleners, binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. De grenzen van dit gebied zijn dynamisch en afhankelijk van standpunten van de (tucht)rechter, inspectie en beroepsorganisaties. Alle zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden en hun (BIG) registratie te behouden. 

De professionals ontlenen hun verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid en dienen professioneel autonoom te kunnen handelen binnen de voor hen geldende professionele en/of wetenschappelijke standaard en met inachtneming van de met de instelling overeengekomen taken en hiërarchische en functionele indeling. Indien handelingen voorbehouden zijn aan een bepaalde professional mogen deze alleen worden verricht door de professional die daartoe zelfstandig bevoegd is, dan wel in opdracht van de zelfstandig bevoegde. Zij voeren de taken uit in relatie tot de cliënt, zoals vastgelegd in het individuele behandelingsplan of zoals deze voortvloeit uit de wet- en regelgeving. Het is van belang dat iedere hulpverlener de grenzen van het eigen deskundigheidsgebied in acht neemt en tijdig een collega raadpleegt. Daarbij komt dat je alleen bevoegd bent als je ook bekwaam bent. 

De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig aan de evidence en consensus hiervoor binnen zijn beroepsgroep. De Directie ziet erop toe dat de professionals in de gelegenheid zijn regelmatig met elkaar te overleggen betreffende de vakinhoudelijke ontwikkeling, teneinde de kennis en kunde op peil te houden. Hiervoor zij zowel intervisie als supervisie geregeld binnen Beterggz. Dit is een directe verantwoordelijkheid van de Directeur Operations. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de professional zijn vastgelegd in de functiebeschrijving, in de beschrijving van het kwaliteitsstatuut en in de beschrijving van de behandelorganisatie. Binnen de organisatie van zorg zijn er diverse rollen voor de professionals die de onderlinge relaties helpen afbakenen en de kwaliteit van de behandeling helpen waarborgen. Het betreft de rollen van Directeur Operations, 1e geneeskundige, regiebehandelaar en mede (uitvoerend) behandelaar. 

Regiebehandelaar 
De regiebehandelaar is de beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor de regie en de coördinatie van het zorgproces van een individuele cliënt. Deze verantwoordelijkheid schept verplichtingen en stelt eisen aan de individuele deskundigheid en competenties van de regiebehandelaar, die vooral goed in staat moet zijn eigen grenzen te (h)erkennen en specialistische deskundigheid in te schakelen indien nodig. 

De regiebehandelaar: 
a. coördineert het behandelproces; 
b. is voor de cliënt het aanspreekpunt en draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt (en diens naasten indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling; 
c. draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige behandelproces; 
d. is voor alle betrokkenen (in het team), inclusief cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt; 
e. is passend bij het type behandeling en de doelgroep; 
f. heeft een opleiding op academisch of vergelijkbaar niveau, die onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie/ herregistratie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing; 
g. is BIG geregistreerd; 
h. heeft relevante werkervaring; 
i. neemt periodiek deel aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing; 
j. heeft een wezenlijk aandeel in de behandeling en de beeldbel/ videocall-contacten met de cliënt; 
k. zorgt ervoor dat in samenspraak met de cliënt een behandelplan wordt opgesteld en vastgesteld; 
l. draagt er zorg voor dat het behandelplan wordt uitgevoerd en/of bijgesteld wanneer nodig; 
m. draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, en dus ook zijn eigen verrichtingen of activiteiten, op elkaar zijn afgestemd en draagt zorg voor een goede samenwerking, met toestemming van de cliënt; en weet zich overtuigd van de bevoegdheid en de bekwaamheid van de andere betrokken zorgverleners in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De regiebehandelaar wordt hierin ondersteund door HRM en de Manager Zorg; 
n. ziet erop toe dat dossiervorming voldoet aan de gestelde eisen. 

In samenspraak met de Directeur Operations wordt afgesproken wie de waarnemend regiebehandelaar zal zijn in geval van ziekte, vakantie of onverwachte afwezigheid. Dit wordt ook aan de cliënt gecommuniceerd. 

De regiebehandelaar voert de regie over de zorg die aan de individuele cliënten wordt geboden. Hij neemt daarbij beslissingen over welke professionals welke onderdelen van het behandelplan uitvoeren. Hij bewaakt de continuïteit en de doelgerichtheid van de geboden zorg en is hierop voor de cliënt aanspreekbaar. Hij zal zich daarbij steeds vergewissen van de instemming van de cliënt en zich waar nodig verstaan met de huisarts dan wel verwijzer. 

De regiebehandelaar heeft een essentieel aandeel in de inhoudelijke behandeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose van de cliënt; stelt in overleg met de cliënt het behandelplan vast, gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap en richtlijnconform); draagt er zorg voor dat het behandelplan wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt bijgesteld; de regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn; draagt er zorg voor dat de verrichtingen en activiteiten van alle professionals die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn op elkaar zijn afgestemd; ziet er op toe dat het cliëntendossier voldoet aan de gestelde eisen. 

Medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering onder supervisie van de regiebehandelaar; laat zich tijdig en op een adequate wijze informeren door medebehandelaars; toetst of de activiteiten van de medebehandelaars bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de cliënt vastgestelde behandelplan; treedt regelmatig in persoonlijk contact met de medebehandelaars en bespreekt de behandeling van elke cliënt in de gespecialiseerde ggz in het multidisciplinair teamoverleg; draagt zorg voor een goede communicatie met de cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het verloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan; heeft inzicht in de voortgang van de behandeling en evalueert met de cliënt het behandelplan en stelt indien nodig het behandelplan bij; verwijst, in overleg met de cliënt, hem of haar terug of door wanneer de aangewezen behandeling niet door de instelling kan worden geboden; toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en zo ja in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt; en autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de geldende declaratieregels en/ of Zorgprestatiemodel. 

Het regiebehandelaarschap kan slechts in samenspraak met de cliënt of diens naaste(n) tussentijds worden overgedragen indien sprake is van: een nieuwe fase in de behandeling; een wijziging van het behandelplan, met als gevolg wijziging van de professionals of van het zwaartepunt in de behandeling; op een met redenen omkleed verzoek van de cliënt; een langere tijd van afwezigheid van de regiebehandelaar door bijvoorbeeld ziekte of tijdelijke overplaatsing. Bij wisseling van het regiebehandelaarschap is de overdragende 

regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het dossier. 

De regiebehandelaar draagt geen verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle verantwoordelijk. De Manager Zorg controleert wel steekproefsgewijs dat alle verrichtingen en interventies geschieden binnen de regels en richtlijnen. 

Naast de psychiater en de klinisch psycholoog kunnen binnen Beterggz tevens als regiebehandelaar optreden: de GZ-psycholoog, indien de primaire focus van de behandeling niet gericht is op biologische factoren of de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze stoornis heeft, maar meer op de psychologische factoren. 

De psychiater en de klinisch psycholoog kunnen taken en verantwoordelijkheden binnen de daartoe in binnen Beterggz geldende regels delegeren aan andere professionals indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die voortvloeien uit de Wet BIG. 

De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in een overleg waarbij een psychiater of klinisch psycholoog aanwezig is wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende)crisis. Wanneer dit wenselijk is voor een adequate behandeling van de cliënt of vanwege de vereiste spoed kan de psychiater of klinisch psycholoog ook zelfstandig over deze onderwerpen beslissen. Bij voorkeur vindt er vooraf overleg plaats met de betrokken regiebehandelaar, maar in dergelijke gevallen kan de regiebehandelaar eventueel ook achteraf worden geïnformeerd. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt en zo mogelijk zijn naasten hierbij betrokken zijn en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd. 

Psychiater/Klinisch Psycholoog 
Een psychiater en Klinisch psycholoog kunnen in elke situatie regiebehandelaar zijn. 

De psychiater of klinisch psycholoog is betrokken bij het MDO. Bij de behandeling van elke cliënt in de specialistische GGZ dient een klinisch psycholoog of psychiater betrokken te zijn bij overleg gericht op besluitvorming op cruciale momenten. 

Daarnaast sluit de psychiater - indien nodig – uit dat er geen cliënten met een verplichte (WVGGZ) GGZ-indicatie, crisismachtiging en/ of zorgmachtiging worden geïncludeerd, dan wel behandeld. De psychiater treedt op als regiebehandelaar, wanneer aanvullend psychiatrische consultatie geïndiceerd is. 

Als de psychiater of klinisch psycholoog geen regiebehandelaar is binnen de specialistische ggz, moet deze in ieder geval geconsulteerd worden dan wel betrokken worden via het MDO bij: de vaststelling van de diagnostiek en bij evaluaties van de behandeling indien: 

• psychiatrische diagnostiek nodig is; 
• zich veranderingen voordoen in het psychiatrische beeld; 
• wanneer sprake is van een non-respons op behandeling (conform richtlijn/zorgstandaard); 
• er gevaar dreigt voor anderen en/of voor de cliënt (waaronder suïcidegevaar); 
• farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt (enkel psychiater); 
• medisch coördinerende zorg nodig is bij somatische problematiek (uitsluitend door de psychiater). 

Uitvoerend behandelaar 
Dit zijn allen die een deel van de behandeling doen. Binnen het kader van het behandelplan kan de mede (uitvoerend) behandelaar zelfstandig uitvoering geven aan (delen van) het behandelingsplan. Hij voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van (nieuwe) informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Een uitvoerend behandelaar kan BIG geregistreerd zijn (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog) of niet (bv. basispsycholoog). Afhankelijk van opleiding en ervaring worden de taken tussen de disciplines verdeeld. Uitvoerende behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de regiebehandelaar. De regiebehandelaar draagt geen verantwoordelijk voor de werkzaamheden of toezicht op de cliëntenzorg van de uitvoerend behandelaar. 

Voor opleidelingen geldt dat, wanneer zij zich begeven op het gebied, waarvoor zij in opleiding zijn, zij werken onder verantwoordelijkheid van hun werkbegeleider. In het geval van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) berust de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de cliënt(en) en de cliëntenzorg van de opleideling bij de werkbegeleider – met uitzondering van die verrichtingen welke de opleideling op basis van reeds verworven wettelijke kwalificaties geacht mag worden zelfstandig te kunnen verrichten. De supervisor geeft supervisie over een welomschreven deel van de werkzaamheden van de opleideling, waarbij het leerproces van de opleideling centraal staat. De supervisor draagt geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op de cliëntenzorg van de opleideling. 

7. Escalatieprocedure 
Van de escalatieprocedure binnen Beterggz kan gebruik worden door zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals. Wanneer er sprake is van een verschil van inzicht over een onderwerp dan wordt eerst de Directeur Operations geraadpleegd. Indien er dan nog geen overeenstemming is, wordt op basis van het professioneel statuut de psychiater geraadpleegd, waarbij de (regie)behandelaar het advies van de psychiater op diens domein op dient te volgen. Indien dit nog niet is gebeurd, kan dient het onderwerp te worden ingebracht in het Multidisciplinair Overleg of casuïstiek overleg. Indien de verschillende betrokken professionals een blijvend verschil van inzicht hebben dan kan het geschil alsnog worden besproken met de Directeur Operations van 

Beterggz. Deze besprekingen zijn gericht op het oplossen van het probleem in de samenwerking rond een bepaalde cliënt of vanuit een meer algemeen verschil van behandelvisie. Daarbij is wel van belang te realiseren dat de behandelaar omdat dit binnen zijn deskundigheidsgebied valt, inhoudelijk verantwoordelijk is voor (bepaalde aspecten van) de behandeling van de patiënt, verantwoordelijk blijft voor dit behandelbeleid en dat deze verantwoordelijkheid niet in het MDO is gelegen, niet bij de Operationele Directie en niet bij de Raad van Bestuur of de lijn ligt. 

8. Specifieke bepalingen 

De Directie/ Raad van Bestuur 

• De directie/ Raad van Bestuur stelt de visie vast op het vlak van beleid, aansturing, processen, visie, control en logistiek van de zorg vast. 
• De directie/ Raad van Bestuur stelt met inachtneming van dit professioneel statuut regels vast die betrekking hebben op het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verlenen van specialistische geestelijke gezondheidszorg. 
• De directie/ Raad van Bestuur zal de professionele autonomie van de professionals respecteren en zoveel mogelijk waarborgen binnen de organisatie van Beterggz. 
• De directie/ Raad van Bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en creëert organisatorische kaders, processen en systemen, die noodzakelijk zijn voor een passende professionele beroepsuitoefening. De door Beterggz gecreëerde en geborgde voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg gewaarborgd blijft (zuinige en zinnige zorg). 
• De directie/ Raad van Bestuur en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit en kwaliteit van de specialistische geestelijke gezondheidszorg te realiseren. 
• De directie/ Raad van Bestuur blijft bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt die een behandelovereenkomst heeft met de instelling. 
• De specialisten, behandelaren en/ of professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd is. 

Zorgverlening/ behandeling door specialisten, behandelaren en/ of professionals 
Onder specialisten, behandelaren en/ of professionals wordt verstaan functionarissen/ hulpverleners die werkzaam zijn als (BIG geregisterd-regie) behandelaar voor/ bij/ namens Beterggz in de hoedanigheid van psychiater, arts, verpleegkundig specialist, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ- psycholoog en masterpsycholoog met LOGO-verklaring. 

• De specialisten, behandelaren en/ of professionals hebben een beroepsgeheim. Zij geeft niet zonder toestemming van de patiënt informatie aan derden. 
• De specialisten, behandelaren en/ of professionals zullen patiënten volgens geldende richtlijnen en protocollen behandelen, waar nodig multidisciplinair. 
• De specialisten, behandelaren en/ of professionals zullen de patiënt in begrijpelijke taal informatie verstrekken over de behandeling, voorgestelde behandeling, diagnostiek het beloop van de behandeling en het beëindigen van de behandeling. 
• De specialisten, behandelaren en/ of professionals beginnen met de behandeling na toestemming van de patiënt. 
• De specialisten, behandelaren en/ of professionals dragen zorg voor een met de cliënt besproken behandelplan, alsook voor een evaluatie van dit behandelplan met de patiënt. 
• Wanneer specialisten, behandelaren en/ of professionals gegronde redenen hebben om de behandeling/begeleiding van een patiënt niet op zich te nemen of af te breken, dan overleggen specialisten, behandelaren en/ of professionals dit met de Directeur Operations waarbij specialisten, behandelaren en/ of professionals zelf verantwoordelijkheden blijven houden jegens de patiënt en daarnaast zorgen voor voldoende continuïteit van de behandeling/begeleiding. 
• specialisten, behandelaren en/ of professionals zorgen voor een goede overdracht van patiënten. Zij houden (geregeld) contact met de huisarts en/ of andere verwijzers. 
• Specialisten, behandelaren en/ of professionals zullen medewerking verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen en protocollen. 
• Specialisten, behandelaren en/ of professionals l behandelen/begeleiden de patiënt onder diens persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de wet, bekwaamheid en de professionele, zorginhoudelijke standaarden, maar ook binnen de door Beterggz vastgestelde protocollen en richtlijnen. 
• Specialisten, behandelaren en/ of professionals schakelen waar nodig, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid zou overschrijden, een collega-specialist, professional en/ of behandelaar in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten. Afhankelijk van o.a. de aard van de hulpvraag en de ernst van het ziektebeeld van de patiënt, wordt beoordeeld welke hulpverlener uit welke discipline wordt ingezet. 

Professionele standaarden, beroepscodes en protocollen 
De professional, specialist en/ of behandelaar die voor, namens of bij Beterggz werkzaamheden verricht zal zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil houden of uitbreiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem mogen worden gesteld. Hij dient zich te registeren in de voor hem van toepassing zijnde registers zoals het BIG-register of Specialistenregisters. Hij dient zijn bekwaamheid op peil te houden en scholing te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de (her-)registratie. De professional, specialist en/ of behandelaar toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig bij zijn vakgenoten en/of in het multidisciplinair teamoverleg. De Directie/ Raad van Bestuur stelt de professionals, specialisten en behandelaren in de gelegenheid regelmatig met elkaar te overleggen betreffende de vakinhoudelijke ontwikkeling, om daarmee de kennis en kunde op peil te houden. 

Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek 
De professional, specialist en/ of behandelaar is gebonden aan zijn wettelijke geheimhoudingsplicht met betrekking tot de patiënten en de dossiers. De professional, specialist en/ of behandelaar draagt zorg voor een goede, nauwkeurige en adequate dossiervorming en informatieoverdracht. De professional, specialist en/ of behandelaar zal bij doorverwijzing van de cliënt overleggen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional, specialist en/ of 

behandelaar zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen). De waarnemend professional, specialist en/ of behandelaar heeft voor wat betreft de zorg aan de patiënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de professional die in eerste aanleg de patiënt heeft behandeld. 

Het gebruikmaken van niet tot de patiënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor gebruik van tot de patiënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is altijd toestemming van de patiënt nodig. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van de Operationele Directie en/ of de Raad van Bestuur. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). 

De Operationele Directie en/ of de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de patiëntendossiers worden bewaard overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, WGBO) dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen. Als systeem wordt gebruikt Intramed. Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd, inzagerecht van het dossier en toegang conform de WGBO is geregeld. Eventuele vragen en onduidelijkheden over het behandelplan worden door de (regie)behandelaar beantwoord. 

Zorginhoudelijke bedrijfsvoering en processen binnen Beterggz 
De professional, specialist en/ of behandelaar zorgt voor een adequate registratie van zijn verrichtingen. De professional, specialist en/ of behandelaar houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in professionele en zorgstandaarden, zorginhoudelijke protocollen en richtlijnen, maar kan daar in het belang van de patiënt gemotiveerd van afwijken. De professional, specialist en/ of behandelaar verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen die door of namens de Raad van Bestuur dan wel (Operationele) Directie worden gegeven. De professional, specialist en/ of behandelaar houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen Beterggz gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties. In beginsel geldt dat uitsluitend de operationele directie en/ of de Raad van Bestuur contacten met de pers, media en andere instanties onderhouden. De professional, specialist en/ of behandelaar zal medewerking verlenen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. De professional, specialist en/ of behandelaar levert binnen redelijke grenzen een bijdrage aan instructie en opleidingsactiviteiten. 

Download het Professioneel statuut

klik op de pdf icoon om de professionele statuut te downloaden